ALGEMENE VOORWAARDEN

Verantwoordelijke:
Novigis bv
BTW: BE0797.631.790
Herderstraat 6+ 
Tel. : +32 (0) 52 280 913
Email : info@novigis.eu

ALGEMEENHEDEN
1.1. Toepassing: Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in overeenkomsten die gesloten worden tussen Novigis BV, met zetel te 9240 Zele, Herderstraat 6, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer RPR Gent, afdeling Dendermonde 0797.631.790 (“Novigis”) en een koper (“Koper”). Door een bestelling te plaatsen, erkent de Koper kennis te hebben kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de Koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van Novigis. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd. Novigis behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden steeds aan te passen, waarbij de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van toepassing is op de bestellingen die na deze wijziging werden geplaatst.

1.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Op alle contracten aangegaan door Novigis is enkel het Belgisch recht (met uitsluiting van het verdrag der verenigde naties van 11 april 1980 inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken) van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent - afdeling Gent - ofwel van Dendermonde - afdeling Dendermonde - bevoegd en dit naar keuze van Novigis.

1.3 Deelbaarheid: Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen Novigis en de Koper te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN

2.1. Prijzen: De prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, en in het bijzonder de kosten hieronder vermeld, vallen ten laste van de Koper.

2.2. Prijsherziening: Novigis behoudt zicht het recht voor om de overeengekomen prijzen, zelfs na datum van de bestelling, te herzien. Novigis kan deze herziening doen, op basis van een stijging van de parameters die een reële kost in de prijs vertegenwoordigen (zoals maar niet beperkt tot, de prijs van de grondstoffen, energie, materialen, de loonkosten, edm.). Elke dergelijke prijsherziening kan maximaal 80 % van de totale prijs bedragen en dit voor de gedeeltes in de prijs die vertegenwoordigd worden door de verhoogde reële kosten.

2.3. Offerten: Prijzen zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van Novigis. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen, tenzij anders vermeld. De prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven. Novigis behoudt zich het recht voor de prijzen te corrigeren bij materiële vergissingen, reken- of drukfouten.

2.4. Bestellingen: De Koper verbindt zich onherroepelijk door zijn bestelling, maar Novigis staat er slechts voor in na schriftelijke bevestiging. Novigis behoudt zich op ieder ogenblik het recht om de bestelling te weigeren zonder enige schadevergoeding of verhaalsrecht voor de Koper indien zij daartoe gegronde redenen heeft (zoals maar niet beperkt tot: (i) abnormaal grote bestellingen, waaronder hoeveelheden die niet overeenstemmen met normaal koopgedrag van ondernemingen wordt verstaan, (ii) problemen bij vorige bestellingen, (iii) eigen problemen met leveranciers waardoor de uitvoering van de bestelling moeilijk of niet langer economisch voordelig is). Indien de Koper een bestelling annuleert, is hij een verbrekingsvergoeding verschuldigd ten belope van twintig (20) % van de prijs, tenzij Novigis door de annulering van de bestelling schade lijdt die hoger is dan dit bedrag. In geval van kabelcoupes, kunnen de geleverde hoeveelheden ± 5 % van de bestelde hoeveelheden afwijken, zonder dat dit een betwisting vanwege de Koper met zich kan meebrengen. De gefactureerde hoeveelheden zijn degene die effectief geleverd werden.

LEVERINGEN

3.1. Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op het schrappen van de bestelling. Bij het verstrijken van de indicatieve termijn, kan de Koper Novigis in gebreke stellen om de goederen te leveren binnen een termijn gelijk aan de oorspronkelijke indicatieve leveringstermijn. Indien Novigis dan nog steeds niet levert, kan de bestelling geannuleerd worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Evenwel is dergelijke ingebrekestelling zonder gevolg indien het verstrijken van de indicatieve termijn het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of een derde (zoals een leverancier van Novigis). 

3.2. Verzendingskosten: Behoudens anders overeengekomen, gebeuren de leveringen Ex Works (Incoterms 2020 zoals vastgesteld door ICC). Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de locatie van levering zich in goede omstandigheden bevindt en geschikt is als plaats voor de levering. Indien een verantwoordelijke van de Koper niet aanwezig is op het afgesproken leveringsadres en/of tijdstip, of de levering onmogelijk is, heeft Novigis het recht om de leverings- en opslagkosten voor die goederen aan de Koper aan te rekenen, onverminderd het recht van Novigis om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is en onverminderd artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden. Novigis en de Koper kunnen afwijken van voorgaande regeling en overeenkomen dat Novigis het vervoer organiseert tot aan de vestiging van de Koper. In dat geval zullen de vervoerskosten gefactureerd worden waarbij een minimum van 25 (vijfentwintig) euro voor elke bestelling waarvan de waarde lager ligt dan 350 (drie honderdvijftig) euro wordt gehanteerd, tenzij Novigis en de Koper van dit bedrag afwijken.

3.3. Risico: Het risico worden overgedragen aan de Koper zodra de goederen de lokalen van Novigis verlaten.

3.4. Bijdrage Roadtax: voor elke levering wordt een bijdrage gerekend van 1,25 EUR. 

3.5. Facturatie: Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de facturatie op datum van de ter beschikkingstelling van het materiaal. De bewaring van de goederen gebeurt op risico en kosten van de Koper vanaf de datum van de ter beschikkingstelling van het materiaal. Indien de Koper de goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt binnen een termijn van 10 werkdagen na hun ter beschikkingstelling, mag Novigis de bestelling schrappen zonder enige schadeloosstelling. In dat geval staat de Koper steeds in voor de transport – en opslag/bewaarkosten. Bovendien is het niet afhalen of in ontvangstnemen van de goederen door de Koper binnen een termijn van 10 werkdagen, een impliciete annulatie van de bestelling door de Koper, waardoor de vergoeding conform artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden verschuldigd is aan Novigis. Er kan nooit sprake zijn van annulatie indien het gaat om speciaal voor de Koper bestelde goederen. In dat geval zal de volledige prijs gefactureerd worden.

TERUGNAME - Verkochte goederen worden teruggenomen, noch omgeruild. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten met een minimum van 85 EUR. De terugzending gebeurt op risico en kosten van de Koper.
MILIEUBIJDRAGE - Er zal een milieubijdrage aangerekend worden op de betrokken goederen en volgens de tarieven die op dat moment in voege zijn bij RECUPEL, PV CYCLE BELGIUM en elk ander erkend organisme. Op die door Novigis doorgestorte milieubijdragen kan geen enkele korting toegekend worden.
KLACHTEN EN GARANTIE

6.1. Klachten: De Koper dient bij levering de aard, hoeveelheid en goede staat van de goederen na te gaan. Alle klachten in verband met conformiteit van en / of zichtbare gebreken bij de goederen of met de factuur moeten door de Koper, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen de vijf (5) dagen na de datum van de levering van de goederen, respectievelijk datum van de factuur, maar in ieder geval voor de bewerking, (door)verkoop daarvan. Deze melding dient foto’s te bevatten die onmiskenbaar bewijs leveren van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle (rechts)vorderingen omwille van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit of de factuur, op straffe van verval, binnen een (1) maand na levering of de factuurdatum respectievelijk, in te stellen. Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Koper het recht om een klacht omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit te melden. Indien de Koper de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt of niet tijdig de factuur protesteert, wordt hij geacht de goederen / factuur te hebben aanvaard. De Koper dient alle klachten omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, schriftelijk aan Novigis te melden, binnen twee (2) weken na ontdekking daarvan. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle (rechts)vorderingen omwille van de verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen één (1) jaar na levering in te stellen. Enige klacht van welke aard ook schort de betalingsverplichtingen niet op en machtigt de Koper niet om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken. Novigis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

6.2. Garantie: De productgarantie beperkt zich tot de garantie van de fabrikant en haar termijn start op het ogenblik dat het goed geleverd wordt. De Koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over het aankoopbewijs van de goederen en indien de garantie die door de fabrikant aan Novigis verstrekt werd voor deze goederen, nog steeds loopt. Novigis kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van overmacht, een fout of nalatigheid in hoofde van de Koper of persoon voor wie de Koper verantwoordelijk is en/of normale slijtage, of verkeerd gebruik.

6.3. De adviezen en studies blijven ter informatie, zonder enige verbintenis of verantwoordelijkheid van Novigis.

6.4. Economische sancties – De Koper zal, Novigis, op eerste verzoek, zo snel mogelijk alle informatie verstrekken met betrekking tot de eindklant, de eindbestemming en het uiteindelijke gebruik van de door Novigis geleverde goederen. De Koper zal Novigis eveneens op de hoogte brengen van eventuele bestaande exportbeperkingen om de autoriteiten of Novigis in staat te stellen de nodige controles uit te voeren inzake export. Novigis heeft het recht om al haar verplichtingen op te schorten indien nationale of internationale regelgeving of andere dwingende beperkingen in de nationale of internationale handel, import of export, douaneverplichtingen, embargo’s of andere sancties zich verzetten tegen of in strijd zijn met de geldigheid of de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De Koper verbindt zich ertoe om in geval van overdracht aan een derde of verkoop aan een derde van de goederen geleverd door Novigis, de nationale of internationale regelgeving met betrekking tot import- en exportcontroles na te leven of te doen naleven. De Koper vrijwaart Novigis tegen alle klachten, procedures, vorderingen, boetes, verliezen of kosten die het gevolg zijn van het niet-nakomen en/of het schenden van de in dit artikel beschreven verplichtingen door de Koper. De Koper stemt ermee in om Novigis schadeloos te stellen voor elke inbreuk op bovenvermelde.

AANSPRAKELIJKHEID – Novigis is behoudens in geval van opzet of bedrog, in geen geval aansprakelijk voor, en kan niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Koper van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Koper). De totale aansprakelijkheid van Novigis per schadegeval is behoudens in geval van opzet of bedrog, beperkt tot het factuurbedrag van het desbetreffende order, althans tot dat gedeelte van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Koper zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen met betrekking tot het gebruik van de goederen. De Koper erkent dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen eveneens gelden in geval van zware fout van Novigis.
BOBIJNEN EN SPECIALE VERPAKKING, COUPEKOSTEN - Alle bobijnen of speciale verpakking (zoals paletten, containers, ...) blijven de eigendom van Novigis en worden gratis ter beschikking van de Koper gesteld gedurende een periode van 6 maanden, die begint op de dag van de levering. Indien deze termijn verstreken is zonder dat de bobijn of verpakking werd teruggezonden, worden deze gefactureerd aan de Koper. Indien de bobijnen of speciale verpakking binnen de 12 maanden na facturatie worden teruggezonden naar Novigis wordt een creditnota worden opgemaakt. Bobijnen en speciale verpakkingen worden op kosten en voor risico van de Koper teruggestuurd. Indien er kabel moet worden versneden, zullen er coupekosten worden aangerekend.
FACTURATIE - Novigis behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken
BETALINGEN

10.1.Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van Novigis geboekt zijn. De overschrijding van een betaalvervaldag kan de opeisbaarheid van alle (al dan niet vervallen) facturen van de Koper met zich meebrengen. Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken. Bij niet-betaling heeft Novigis het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Indien Novigis de overeenkomst ten aanzien van de Koper ontbindt wegens laattijdige betaling, is de Koper steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien (15%) van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Novigis om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

10.2.Intresten: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd cf. de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.

10.3.Schadevergoeding: Bij niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bovenop de intresten, een bedrag verschuldigd ten belope van 15 % van de prijs, met een minimum van 75 EUR ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding, wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van Novigis om haar werkelijk geleden schade in te vorderen.

10.4.Zekerheid: Indien er bij Novigis op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Koper, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering van de Koper, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Novigis in de goede uitvoering van de door de Koper aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Novigis zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten, voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van de Koper en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Koper weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door Novigis gevraagde zekerheden te stellen, heeft Novigis het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Koper te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Indien Novigis de overeenkomst met de Koper ontbindt ten gevolge van de weigering van de Koper om een voorafgaande betaling te verrichten en/of een andere zekerheid te stellen, is de Koper steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien (15%) van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Novigis om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

EIGENDOMSVOORBEHOUD - De goederen blijven eigendom van Novigis tot ontvangst van de volledige betaling. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de Koper de goederen niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Novigis. Indien de Koper de goederen in weerwil van dit artikel alsnog doorverkoopt aan een derde en Novigis deze goederen niet kan revindiceren, zal het eigendomsvoorbehoud overgaan op de doorverkoopprijs van de goederen.
COMPENSATIE - Schuldvergelijking door de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Novigis heeft het recht om alle vorderingen op de Koper te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaand zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de Koper.
INTELLECTUELE EIGENDOM - Alle intellectuele eigendomsrechten mbt onder meer grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of Novigis. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.
OVERMACHT / HARDSHIP - In geval van overmacht/hardship is Novigis van rechtswege bevrijd en is zij niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Overmacht/hardship is elke (al dan niet voorzienbare) gebeurtenis, buiten de wil van Novigis, die een (tijdelijke) onmogelijkheid inhoudt om het contract geheel of gedeeltelijk (tijdig) uit te voeren binnen de grenzen van de economische rentabiliteit of die de uitvoering van het contract onredelijk bemoeilijkt en een klaarblijkelijk onevenwichtigheid in de contractuele relatie tussen Novigis en de Koper creëert, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, bedrijfsongevallen, brand, klimatologische omstandigheden, machinebreuk, faillissement of in gebreke blijven van en leveringsvertraging door leveranciers en onderaannemers, beperking van de energievoorziening, tekort aan of stijging van de prijzen van noodzakelijke grondstoffen, epidemie (met inbegrip van regeringsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn), edm. In geval van overmacht/hardship komen de partijen overeen alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van die situatie te beperken. Ingeval die situatie langer dan drie (3) maanden zou duren, kunnen beide partijen het contract met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.